english version
   
Obory práva, kterými se zabýváme:

• obchodní právo - sepisování smluv podle obchodního zákoníku, vymáhání pohledávek soudní cestou, sepis návrhů na prohláąení konkursu, přihlaąování pohledávek do konkursního řízení

• korporační právo - zakládání obchodních společností či druľstev, zastupování na valných hromadách, příprava podkladů pro provádení veąkerých změn v rámci společností, jakoľ i vyřízení těchto záleľitostí na obchodním rejstříku, likvidace společností

• občanské právo - sepisování smluv podle občanského zákoníku, zejména smluv o převodu nemovitostí, sepisování smluv o nájmu bytů i nebytových prostor, smluv kupních, darovacích, směnných, o dílo, atd.

• dědické právo - zastupování při dědickém řízení

• rodinné právo - sepis dohod o vypořádání společného jmění manľelů, zastupování při rozvodovém řízení, úprava výľivného na děti i manľela, úprava styku dětí s rodiči po dobu před i po rozvodu

• pracovní právo

• směnečné právo - sepis směnek, vymáhání směnek soudní cestou

• nekalosoutěľní právo - zastupování subjektů ve sporech vyplývajících z nekalé soutěľe, či z poruąování práv k ochranné známce

• občanské právo procesní - zastupování před soudy ve vąech obchodních, občanských, pracovních či rodinných věcech

• trestní právo - zastupování obviněných i poąkozených v trestním řízení

• příp. jiné dle potřeb klienta
     

all rights reserved, copyright © 2005